0471 836 320
Menu

Geotermia - Pumpa dal cialt

LE CIALT ECONOMICH DAL SOTFUNZ

 • L’implant tëgn dër dî
 • I cosć de manutenziun é dër basc
 • Al ne vëgn nia prodüt stöp fin
 • Sistem ecologich por la produziun d’energia
 • Spëises de scialdamënt dër basses
 • Fontana energetica che se mantignará ince tl dagní
 • An n’adora nia na lerch por le combustibl


  La tera, l’ega y l’aria prodüj cialt. Tres les tecnologies nöies vara da d’arjunje vantaji energetics. Les pumpes dal cialt eletriches modernes adora n chilovatora d’energia eletrica por prodüje cina 5 chilovatores d’energia termica. Chësc ó dí ch’al vëgn realisé tröp cialt cun pücia energia.

  Le prinzip tecnich dla pumpa dal cialt é le medemo co chël de na dlaciadoia. L’implant geotermich se tol le cialt dal sotfunz, dal’ega y dal’aria y le porta tl sistem de scialdamënt.

Lista di implanc